Regulations of Digital Library

REGULAMINU BIBLIOTEKI CYFROWEJ INSTYTUTU EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH

 1. Zadania Biblioteki Cyfrowej
  1. Zadaniem Biblioteki Cyfrowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest wspomaganie naukowo-badawczej działalności pracowników poprzez zapewnienie im nowoczesnego , nieograniczonego dostępu do literatury naukowej zgromadzonej w macierzystej placówce, a w szczególności:
   • stworzenie tematycznego repozytorium materiałów naukowych i popularnonaukowych ukierunkowanych na nauki przyrodnicze i techniczne poprzez digitalizację zasobów bibliotecznych mających swój tradycyjny odpowiednik , a także gromadzenie wszelkiego typu dokumentów zdigitalizowanych lub „urodzonych cyfrowo” (e-booki)
   • utrwalanie i udostępnianie w formie cyfrowej dorobku naukowego pracowników Instytutu
   • zapewnienie wszystkim pracownikom IETU możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych w sposób umożliwiający szybkie ich przeszukiwanie oraz pracę z literaturą fachową na swoim stanowisku pracy
   • ochrona i archiwizacja zbiorów bibliotecznych poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.
  2. Dodatkowo Biblioteka Cyfrowa IETU poszerzona została o domenę publiczną poprzez którą udostępniono wyselekcjonowane materiały w sieci Internet lub inne na podstawie stosownych umów.
 2. Zasady korzystania z zasobów biblioteki publicznej przez pracowników IETU
  1. Każdy pracownik IETU ma prawo do własnego konta w Bibliotece Cyfrowej Instytutu.
  2. Pracownicy Instytutu, po wcześniejszym zalogowaniu się do BC IETU oraz akceptacji regulaminu mogą korzystać z zgromadzonych tam zasobów bez ograniczeń.
  3. Obowiązkiem każdego pracownika użytkującego biblioteczną bazę danych jest przestrzeganie uwarunkowań dotyczących praw autorskich twórców oraz bezwarunkowe przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.
 3. Zasady korzystania z zasobów biblioteki cyfrowej przez pozostałych użytkowników
  1. Użytkownik w sieci Internet po wejściu na stronę : http://bc.ietu.katowice.pl ma możliwość przeglądanie katalogu zasobów BC Instytutu.
  2. Założenie własnego, bezpłatnego konta użytkownika ( zakładka „nowe konto”) umożliwia korzystanie z wszystkich publikacji znajdujących się w kolekcji „Ogólnodostępne” , zgodnie z zasadami pkt.4 niniejszego regulaminu (Domena publiczna).
  3. Możliwe jest korzystanie z zasobów Biblioteki Cyfrowej w czytelni biblioteki IETU po założeniu konta czytelnika pozwalającego na przeglądanie obiektów cyfrowych za wyjątkiem publikacji chronionych prawem autorskim.
  4. Zabrania się jakiejkolwiek formy kopiowania udostępnionych zasobów.
  5. Ze względu na ochronę praw autorskich dostęp do prac naukowo-badawczych możliwy jest wyłącznie na podstawie pisemnej decyzji właściciela praw majątkowych (rubryka Prawo dostępu).
  6. Pracownik biblioteki ma obowiązek prowadzenia rejestru udostępnionych prac niepublikowanych.
 4. Domena publiczna
  1. Domena publiczna obejmuje materiały :
   • nie objęte restrykcjami polskiego prawa autorskiego ( akty normatywne, urzędowe dokumenty, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe)
   • co do których majątkowe prawa autorskie wygasły ( 70 lat po śmierci twórcy lub ostatniego współtwórcy)
   • podlegające ochronie autorskiej, pod warunkiem uzyskania licencji (stosownej umowy z właścicielem praw autorskich).
  2. Ze zbiorów zamieszczonych w domenie publicznej może korzystać każda osoba dysponująca komputerem podłączonym do Internetu.
  3. Zasoby domeny publicznej Biblioteki Cyfrowej IETU jako baza danych podlega przepisom ustawy O ochronie baz danych (Dz.U. nr 128 z dn. 9.11.2001r.). Wszelkie dostępne w niej obiekty cyfrowe i ich kopie mogą być wykorzystywane bez zgody podmiotu uprawnionego wyłącznie w przedsięwzięciach niekomercyjnych:\
   • do własnego użytku osobistego
   • w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych, naukowo-badawczych lub hobbystycznych
   • do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.
  4. Kopię dokumentu należy opatrywać dokładnym adresem bibliograficznym wykorzystując do tego celu link do zasobu BC IETU: http://bc.ietu.katowice.pl
  5. Każda forma komercyjnego wykorzystania obiektów cyfrowych (wydawnictwa, reklama, elektroniczne lub drukowane media, strony WWW firm itp.) wymaga pisemnej zgody dyrektora IETU.
  6. W przypadku, gdy do biblioteki cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, opublikowane dzieło zostanie natychmiast usunięte z domeny publicznej.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń BC IETU można zgłaszać pisemnie lub ustnie:
   • w sprawach dot. zasobów bibliotecznych - kierownikowi Biblioteki Naukowej IETU
   • w sprawach technicznych dot. funkcjonowania systemu bibliotecznego – Administratorowi Biblioteki Cyfrowej.
  2. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Instytutu.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.dr hab. inż. Jan Skowronek
Dyrektor IETU

This page uses 'cookies'. More information